Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány společností NanoTrade s.r.o., IČ: 45307971, se sídlem Ostravská 1551, 738 01 Frýdek-Místek, jakožto právnickou osobou, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 20888, a platí pro smlouvy uzavřené mezi objednatelem, popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena (dále jen „třetí osoba“), a poskytovatelem, společností NanoTrade s.r.o.

Poskytovatel zajišťuje poskytování služeb specifikovaných na internetových stránkách

www.ski365shop.czVeškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito Podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění (dále jen „Zos“). 

VYMEZENÍ POJMŮ 

Poskytovatel služeb / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „Poskytovatel“). 

Objednatel služby - nepodnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba (spotřebitel) či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „Objednatel - nepodnikatel“). 

Objednatel služby – podnikatel -– fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „Objednatel – podnikatel“). 

Objednatel (Objednatel služby) – společné označení pro Objednatele služby-nepodnikatele a Objednatele služby-podnikatele 

Dárkový poukaz nebo ski365pass - je tištěný dokument nebo elektronický soubor, vydaný Poskytovatelem a obsahující jeho identifikační znaky, logo a kontakty. Jiné dokumenty, soubory nebo dokumenty a soubory třetích stran nejsou Poskytovatelem pro čerpání služby akceptovány.

Uzavření smlouvy - objednávka Objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Poskytovatele Objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele) a uhrazením vybrané služby Objednatelem. Od tohoto momentu vznikají mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a Podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, stává se tato oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba nedá souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby objednala (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). 

III. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH 

Podáním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Objednatel je povinen informovat třetí osobu, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí služeb. Třetí osoba tímto zároveň vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito Podmínkami. Objednatel a třetí osoba jsou dále v textu těchto obchodních podmínek uvádění společným označením Objednatel. 

Podmínky konkretizují vztah smluvní spolupráce mezi NanoTrade s.r.o. a Objednatelem služeb. Poskytovatel i Objednatel se zavazují Podmínky respektovat a dodržovat. 

Odesláním objednávkového formuláře Objednatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ski365shop.cz a v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Objednatel neodvolatelně vázán, právo Objednatele - spotřebitele od smlouvy odstoupit podle § 1829 ObčZ však tímto není dotčeno. 

Uzavřená smlouva je Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím, nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ski365shop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem. Znění těchto Podmínek je vyhotoveno v českém a anglickém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu je vždy rozhodující znění v jazyce českém. Uzavřená smlouva se řídí českým právem. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Objednatel používá a jsou pouze jeho nákladem pro realizaci této objednávky. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu Informace pro zákazníky o ochraně osobních údajů, které jsou dostupné na www.ski365shop.cz

Pro statistické účely Poskytovatel vyhodnocuje informace o užívání webových stránek www.ski365shop.cz (jako je počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na stránky učiněn, předmět zájmů návštěvníků stránek). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro další analýzy a zlepšování budoucích zkušeností kupujících s webovými stránkami společnosti. 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě objednávky služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.ski365shop.cz anebo prostřednictvím objednávky služeb telefonicky, e-mailem nebo osobně na adresách Poskytovatele:

- NanoTrade s.r.o. (SKI365.CZ), Ostravská 1551, 738 01 Frýdek-Místek 
- SKI365OSTRAVA.CZ, E-Motion Park Ostrava, Rudná 3120/126, Ostrava - Zábřeh

Dárkový poukaz (nebo také voucher nebo dárkový kupón) a ski365pass je tištěný dokument nebo elektronický soubor, na kterém je specifikována zejména služba, k jejímuž využití dárkový poukaz opravňuje, platnost dárkového poukazu, jeho hodnota a místo uplatnění. Platnost dárkového poukazu nebo ski365passu končí uplynutím doby platnosti nebo využitím objednané služby. Platnost dárkového poukazu a ski365passu je vždy vyznačena přímo na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz nebo ski365pass nemůže být zpětně vyměněn za peníze. 

Místem dodání dárkového poukazu je adresa uvedená Objednatelem v objednávkovém formuláři (pokud není domluveno jinak). 

Vlastnické právo k dárkovému poukazu nebo ski365passu přechází jeho převzetím Objednatelem, pod podmínkou zaplacení ceny dle uzavřené smlouvy. Dárkový poukaz nebo ski365pass může být převeden na třetí osobu, přičemž zůstávají v platnosti tyto Podmínky a Objednatel je povinen informovat tuto třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývajících z těchto Podmínek, a to až do chvíle, kdy tato třetí osoba uplatní vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí služeb. 

Služba bude poskytnuta osobě, která se prokáže dárkovým poukazem nebo ski365passem. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dárkového poukazu nebo ski365passu po jeho řádném doručení, který je nutný pro rezervaci termínu služby. 

Rezervací termínu spojenou se zaplacením ceny, nebyla-li cena zaplacena již dříve, se Poskytovatel zavazuje zabezpečit Objednateli službu v dohodnutém rozsahu a kvalitě vyplývající z objednávky. Objednávka je závazná až v momentě řádného zaplacení ceny služby. Rezervace termínu a místo konkrétní aktivity jsou sjednány u Poskytovatele do data platnosti, uvedeného na dárkovém poukazu. Rezervaci požadovaného termínu služby je z důvodu omezené kapacity vhodné uskutečnit v dostatečném časovém předstihu, nejpozději alespoň 30 dní před dnem uvedené platnosti. 

Objednatel svou rezervací akceptuje provozní řád poskytovatele a podmínky pro absolvování služby.

Stornem se rozumí zrušení zakoupené nebo zakoupené a rezervované služby. Storno ze strany Objednatele se provádí podle následujících kritérií: 

Doba před sjednaným termínem čerpání služby storno poplatek % hodnoty stornované služby

                            > 14 dní                                     0 % 

                          14 - 5 dní                                   50 % 

                            < 5 dní                                   100 % 

 

V případě storna ze strany Poskytovatele má Poskytovatel povinnost poskytnout Objednateli jiný náhradní a pro Objednatele vhodný termín. V případě, že jiný vhodný termín poskytnout nelze, vrací Poskytovatel Objednateli celou hodnotu stornované služby. 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVATELE 

Aktuální Ceny služeb (včetně akčních nabídek) jsou uvedeny na internetových stránkách www.ski365ostrava.cz  a/nebo na místě poskytované služby. Ceny jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze smluvního vztahu, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky a od 15. dne prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky do zaplacení. 

Dárkový poukaz ani ski365pass po době platnosti již nelze dále prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti je dárkový poukaz neplatný, možnost rezervace termínu uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zaniká a Poskytovatel nemá povinnost Objednateli bezplatně poskytnout nový termín nebo mu vracet uhrazenou platbu za neplatný poukaz či ski365pass. 

VII. SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

Objednatel si je vědom, že služby Poskytovatele, kterých se zúčastní na základě Dárkového poukazu, jsou výlučně na jeho zodpovědnost. Objednatel sám o sobě musí zhodnotit svoje fyzické, psychické a zdravotní předpoklady pro daný druh aktivity. Informace o případných omezeních (věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích na internetových stránkách www.ski365shop.cz

Objednatel služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo poskytování služby alespoň 15 minut před začátkem potvrzeného rezervovaného termínu. Pokud tak neučiní ani v čas rezervace, není Poskytovatel povinen službu Objednateli poskytnout, a to ani v náhradním termínu. Případné čerpání se zpožděným nástupem rezervované služby Objednatelem se o toto zpoždění automaticky zkracuje. 

Objednatel služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let (bez doprovodu). 

Objednatel služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán dárkový poukaz a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení, zákonný zástupce apod.). 

Poskytovatel se zavazuje zajistit na místě uskutečnění služby odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí Objednatele a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby, pokud to charakter služby vyžaduje. 

Objednatel má povinnost uhradit škody, které způsobil Poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od Poskytovatele, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. 

VIII. PRÁVA PLYNOUCÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY 

Poskytovatel je povinen zajistit Objednateli dárkového poukazu nebo ski365passu služby v plném rozsahu tak, jak jsou uvedeny a specifikovány na internetových stránkách pro danou službu nebo v přiloženém popisu aktivity, který je součástí dárkového poukazu nebo ski365passu. 

Stížnost na nedostatky služby musí Objednatel uplatnit u Poskytovatele písemně bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 2 pracovních dnů od realizované služby nebo ode dne, kdy služba měla být poskytnuta elektronicky na adrese info@ski365.cz nebo písemně na adrese NanoTrade s.r.o., Ostravská 1551, 738 01 Frýdek-Místek. Poskytovatel je povinen se vyjádřit k dané reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení námitky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po jejím uplynutí má Objednatel právo zejména na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny. 

Poskytovatel vydá Objednateli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

Objednatel má právo na úhradu nákladů uhrazené služby u Poskytovatele při uplatněné reklamace, pokud tato reklamace byla Poskytovatelem označená jako oprávněná. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Poskytovatele služeb, má právo na úhradu uhrazeného plnění. 

ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU 

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností Objednatele nebo třetí osoby, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a která smlouvu přijala, stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody. 

Objednatel služby má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) V případě závažného porušení povinností Poskytovatele. Odstoupení se provádí písemně, a to nejlépe do 2 pracovních dnů od této skutečnosti. 

b) Je-li Objednatelem služby-nepodnikatelem fyzická osoba (spotřebitel), je oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 1829 ObčZ ve lhůtě 14 dnů od objednání dárkového poukazu, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu.. Rozhodne-li se Objednatel služby – nepodnikatel - fyzická osoba (spotřebitel) využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí dárkového poukazu, pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu. Objednatel služby-nepodnikatel, je-li jím právnická osoba, není oprávněn od smlouvy dle ust. § 1829 ObčZ odstoupit. 

Odstoupení objednatele služby – fyzické osoby (spotřebitele) na základě § 1829 Obč. zák. je pro právní jednoznačnost nutno provést písemnou formou. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Všechny materiály a informace na stránkách Poskytovatele www.ski365shop.cz a na místě plnění služby jsou výhradně jeho vlastnictvím. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez písemného souhlasu Poskytovatele. 

Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele www.ski365shop.cz v den odeslání objednávky Objednatelem. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2021 

Zpět do obchodu